TGM ADVOCATS I ECONOMISTES A LLORET DE MAR

El nostre equip


NÚRIA PRAT CANAL + Informació
JORDI TAULINA ORENCH + Informació
MONTSE PRAT CANAL + Informació


 

SERVEIS

Dret administratiu i jurisdicció contenciosa administrativa

 • Urbanisme.
 • Defensa en els procediments de Reclamacions Prèvies.
 • Reclamacions patrimonials.
 • Expedients sancionadors i Recursos administratius.
 • Espedients d'Expropiació Forçosa.
 • Contractació pública.
 • Procediments de Tributs Locals.
 • Representació i defensa judicioal davant dels jutjats i tribunals del Contenciós Administratiu.
 • Reclamacions de Consum i Juntes Arbritrals.
 • Assessorament jurídic en Reglaments i Ordenances municipals.
 • Dret ambiental.

 

Dret tributari i fiscal

 • Consultoria, planificació y assessorament fiscal de l'empresa i de la persona física.
 • Fiscalitat municipal local: IBI, IAE, ICIO i IIVTNU.
 • Confecció i tramitació de les obligacions fiscals davant de la Hisenda pública.
 • Representació davant dels òrgans d'Inspecció i gestió: Inspeccions d'hisenda i procediments de comprovació.
 • Recaptació Tributaria: Liquidacions, procediment d'apremi i impugnació dels actes administratius tributaris en via administrativa, econòmic administrativa i contenciosa administrativa.

 

Dret mercantil, concursal i comptable

 • Dret de la competència i de la propietat industrial i intel·lectual.
 • Dret de societats i contractació associativa:societat civil, comunitats de béns.
 • Adquisicions, fusions i escissions.
 • Preparació, seguiment i preparació de concursos necessaris i voluntaris.
 • Representació dels creditors en els procediments concursals.
 • Administració concursal.
 • Lletres de canvi, pagares i xecs.
 • Confecció de comptabilitats i comptes anuals.

 

Dret penal i processal penal

 • Defensa i en el seu cas, acusació particular en tots els procediments i en totes les instàncies de la jurisdicció penal.
  • Delictes lleus.
  • Diligències Prèvies.
  • Instrucció de la Causa.
  • Plenari.
  • Judici Oral.
 • Responsabilitat civil derivada del delicte o falta.

 

Dret laboral i de la seguretat social

 • Contractació laboral.
 • Convenis col·lectius.
 • Expedients sancionadors ( Acomiadaments, amonestacions, ...).
 • Expedients sancionadors del Departament de Treball i de la direcció General de Relacions Laborals.
 • Expedients de Regulació d'Ocupació (ERO) en qualsevol de les mesures d'afectació contractual.
 • Incidents concursals laborals.
 • Expedients de Regulació en Procediments concursals. 
 • Dret laboral local.
 • Defensa i representació davant de la jurisdicció social en totes les seves instàncies.

 

Contractació, Dret civil i Processal civil

 • Contractació entre empreses, empresaris i persones físiques: Compravenda, col·laboració, comissió, distribució comercial i agència.
 • Contractació bancaria.
 • Contractes d'obres i serveis.
 • Contractes turístics.
 • Contractes de transports.
 • Relacions de propietat i drets reals: Usdefruit, servituds, donacions, permutes, pignoracions i hipoteques.
 • Lloguers, censos i drets de superfície.
 • Responsabilitat civil, professional i per accident.
 • Dret de les assegurances.
 • Dret de danys.
 • Dret matrimonial; separacions i divorcis.
 • Parelles de fet.
 • Filiació i aliments.
 • Incapacitacions.
 • Règims econòmics matrimonials.
 • Dret de successions: Testaments i Herències.
 • Interposició de pretensions i representació en totes les instàncies de la jurisdicció civil.

CONTACTE

Horari d'atenció al públic:  De dilluns a divendres: 8:30 h - 13:30 h i de 15:00 h - 18:00 h.

Per visites: Concertar hora de visita amb el Departament administratiu Srta. Isabel.

 

Aquest portal web únicament utilitza cookies pròpies amb finalitat tècnica, no recull ni cedeix cap dada personal dels usuaris sense el seu consentiment.

Més informació a la nostre Política de cookies

Acceptar totes
Top