TGM ADVOCATS I ECONOMISTES A LLORET DE MAR

El nostre equip


NÚRIA PRAT CANAL + Informació
JORDI TAULINA ORENCH + Informació
MONTSE PRAT CANAL + Informació


 

SERVEIS

Dret administratiu i jurisdicció contenciosa administrativa

 • Urbanisme.
 • Defensa en els procediments de Reclamacions Prèvies.
 • Reclamacions patrimonials.
 • Expedients sancionadors i Recursos administratius.
 • Espedients d'Expropiació Forçosa.
 • Contractació pública.
 • Procediments de Tributs Locals.
 • Representació i defensa judicioal davant dels jutjats i tribunals del Contenciós Administratiu.
 • Reclamacions de Consum i Juntes Arbritrals.
 • Assessorament jurídic en Reglaments i Ordenances municipals.
 • Dret ambiental.

 

Dret tributari i fiscal

 • Consultoria, planificació y assessorament fiscal de l'empresa i de la persona física.
 • Fiscalitat municipal local: IBI, IAE, ICIO i IIVTNU.
 • Confecció i tramitació de les obligacions fiscals davant de la Hisenda pública.
 • Representació davant dels òrgans d'Inspecció i gestió: Inspeccions d'hisenda i procediments de comprovació.
 • Recaptació Tributaria: Liquidacions, procediment d'apremi i impugnació dels actes administratius tributaris en via administrativa, econòmic administrativa i contenciosa administrativa.

 

Dret mercantil, concursal i comptable

 • Dret de la competència i de la propietat industrial i intel·lectual.
 • Dret de societats i contractació associativa:societat civil, comunitats de béns.
 • Adquisicions, fusions i escissions.
 • Preparació, seguiment i preparació de concursos necessaris i voluntaris.
 • Representació dels creditors en els procediments concursals.
 • Administració concursal.
 • Lletres de canvi, pagares i xecs.
 • Confecció de comptabilitats i comptes anuals.

 

Dret penal i processal penal

 • Defensa i en el seu cas, acusació particular en tots els procediments i en totes les instàncies de la jurisdicció penal.
  • Delictes lleus.
  • Diligències Prèvies.
  • Instrucció de la Causa.
  • Plenari.
  • Judici Oral.
 • Responsabilitat civil derivada del delicte o falta.

 

Dret laboral i de la seguretat social

 • Contractació laboral.
 • Convenis col·lectius.
 • Expedients sancionadors ( Acomiadaments, amonestacions, ...).
 • Expedients sancionadors del Departament de Treball i de la direcció General de Relacions Laborals.
 • Expedients de Regulació d'Ocupació (ERO) en qualsevol de les mesures d'afectació contractual.
 • Incidents concursals laborals.
 • Expedients de Regulació en Procediments concursals. 
 • Dret laboral local.
 • Defensa i representació davant de la jurisdicció social en totes les seves instàncies.

 

Contractació, Dret civil i Processal civil

 • Contractació entre empreses, empresaris i persones físiques: Compravenda, col·laboració, comissió, distribució comercial i agència.
 • Contractació bancaria.
 • Contractes d'obres i serveis.
 • Contractes turístics.
 • Contractes de transports.
 • Relacions de propietat i drets reals: Usdefruit, servituds, donacions, permutes, pignoracions i hipoteques.
 • Lloguers, censos i drets de superfície.
 • Responsabilitat civil, professional i per accident.
 • Dret de les assegurances.
 • Dret de danys.
 • Dret matrimonial; separacions i divorcis.
 • Parelles de fet.
 • Filiació i aliments.
 • Incapacitacions.
 • Règims econòmics matrimonials.
 • Dret de successions: Testaments i Herències.
 • Interposició de pretensions i representació en totes les instàncies de la jurisdicció civil.

CONTACTE

Horari d'atenció al públic:  De dilluns a divendres: 8:30 h - 13:30 h i de 15:00 h - 18:00 h.

Per visites: Concertar hora de visita amb el Departament administratiu Srta. Isabel.

 

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis segons les seves preferències mitjançant l'anàlisis de la seva navegació. Si continua navegant, entenem que accepta el seu ús. 

Top